HTML

+387 35 369 428

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice vrši upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na:


- obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
- istraživanje, analizu stanja i planiranje prostornog razvoja Kantona;
- obezbjeđivanje pripreme, izrade i provođenja Prostornog plana Kantona;
- obezbjeđivanje pripreme, izrade i provođenja planskih dokumenata posebnih obilježja od značaja za Kanton;
- usaglašavanje Prostornog plana Kantona sa Prostornim planom Federacije;
- praćenje izrade i usaglašavanje planskih dokumenata na nivou opštine sa planskim dokumentima na nivou Kantona;
- pripremu i izradu izvještaja o stanju prostora i programa mjera i aktivnosti za unapređenje stanja u prostoru;
- izdavanje urbanističko-tehničke dokumentacije (urbanistička saglasnost, odobrenje za građenje, upotrebna dozvola i sl.);
- provođenje politike u oblasti građenja i vršenje nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti prostornog uređenja i građenja;
- praćenje stanja i unapređenje oblasti građenja na nivou Kantona;
- izradu analiza, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala za oblast građenja;
- podršku poslovima premjera i održavanja katastra nekretnina i katastra komunalne infrastrukture;
- uspostavljanje i razvoj jedinstvenog informacionog sistema u oblasti prostornog planiranja i uređenja (GIS-a), u svrhu planiranja, uređenja i zaštite prostora;
- provođenje stambene politike;
- provođenje politike iz oblasti korišćenja, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade;
- provođenje politike iz komunalne oblasti;
- izradu analiza, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz stambene oblasti, oblasti korišćenja, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i komunalne oblasti;
- analizu stanja okoliša i provođenje aktivnosti zaštite okoliša;
- obavljanje poslova i zadataka utvrđenih zakonima i drugim propisima iz oblasti zaštite okoliša;
- uspostavljanje i rukovođenje sistemom informisanja o okolišu u Kantonu;
- izdavanje dozvola za korišćenje okoliša iz nadležnosti Kantona;
- organizovanje poslova koji imaju za cilj sprečavanje ili smanjenje štetnih posljedica po okoliš;
- prikupljanje i raspodjelu sredstava za finansiranje zaštite okoliša;
- nadzor nad raspodjelom sredstava za finansiranje zaštite okoliša;
- uspostavljanje i održavanje registra o pogonima, postrojenjima i zagađivanjima;
- obezbjeđivanje donošenja i praćenje provođenja Kantonalnog plana zaštite okoliša i Kantonalnog plana upravljanja otpadom;
- određivanje lokacija i zemljišta u poslovima upravljanja otpadom;
- podršku aktivnostima na uspostavljanju međuopštinskih i regionalnih deponija;
- izdavanje dozvola za obavljanje aktivnosti upravljanja otpadom i njegovog odlaganja;
- odobravanje planova upravljanja medicinskim otpadom;
- vođenje i održavanje Sistema za praćenje kvaliteta vazduha na području Kantona;
- analiziranje, pripremanje informacija o kvalitetu vazduha za područje Kantona i preduzimanje mjera za zaštitu kvaliteta vazduha;
- provođenje aktivnosti vezanih za zaštitu od buke;
- provođenje aktivnosti vezanih za proglašenje zaštićenih područja iz nadležnosti Kantona;
- pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;
- donošenje podzakonskih propisa iz nadležnosti Ministarstva;
- rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;
- vršenje nadzora nad provođenjem propisa iz nadležnosti Ministarstva;
- vršenje i drugih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima.


U sastavu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice je upravna organizacija: Zavod za prostorno planiranje i urbanizam.

Zavod za prostorno planiranje i urbanizam vrši stručne i druge poslove iz oblasti prostornog planiranja i uređenja prostora za potrebe Kantona, koji se odnose na:

- praćenje stanja i pojava u prostoru u oblasti prostornog planiranja na nivou Kantona;
- koordinaciju sa domaćim i stranim institucijama i učešće u izradi naučnih projekata i studija o dugoročnom i srednjoročnom razvoju Kantona;
- koordinaciju i učešće u pripremi i praćenju realizacije projekata razvoja Kantona;
- usaglašavanje planskih dokumenata iz nadležnosti Kantona sa planskim dokumentima iz nadležnosti Federacije;
- koordinaciju pripreme i izrade planskih dokumenata na nivou Kantona;
- izradu smjernica, planova i programa aktivnosti za izradu planskih dokumenata iz nadležnosti Kantona;
- nosioca izrade planskih dokumenata i pripremanja propisa koji su sastavni dio planske dokumentacije;
- stručno-tehničke pripreme za izradu programa mjera i aktivnosti za unapređenje stanja u prostoru Kantona;
- pripremu stručnih podloga za izradu propisa i drugih akata iz oblasti prostornog planiranja;
- uspostavljanje, vođenje i održavanje jedinstvenog informacionog sistema u oblasti prostornog planiranja i uređenja Kantona (GIS-a);
- stručna mišljenja vezano za planske dokumente za potrebe opština sa područja Kantona;
- učešće u pripremi propisa iz oblasti prostornog uređenja i građenja;
- izvršavanje poslova koje opštine sa teritorije Kantona ugovorom povjere Zavodu;
- izdavanje stručnih časopisa i publikacija;
- vršenje i drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima ili po zahtjevu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.
0 0