Odjeljenje prostornog uređenja i građenja

Odjeljenje za prostorno uređenje i građenje

 

Odjeljenje za prostorno uređenje i građenje vrši upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na:

 • istraživanje, analizu stanja i planiranje prostornog razvoja Kantona;
 • obezbjeđivanje pripreme, izrade i provođenja Prostornog plana Kantona;
 • obezbjeđivanje pripreme, izrade i provođenja planskih dokumenata posebnih obilježja od značaja za Kanton;
 • usaglašavanje Prostornog plana Kantona sa Prostornim planom Federacije;
 • praćenje izrade i usaglašavanje planskih dokumenata na nivou općine sa planskim dokumentima na nivou Kantona;
 • pripremu i izradu izvještaja o stanju prostora i programa mjera i aktivnosti za unapređenje stanja u prostoru;
 • izdavanje urbanističko-tehničke dokumentacije (urbanistička saglasnost, odobrenje za građenje, upotrebna dozvola i sl.);
 • provođenje politike u oblasti građenja i vršenje nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti prostornog uređenja i građenja;
 • praćenje stanja i unapređenje oblasti građenja na nivou Kantona;
 • izradu analiza, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala za oblast građenja;
 • podršku poslovima premjera i održavanja katastra nekretnina i katastra komunalne infrastrukture;
 • uspostavljanje i razvoj jedinstvenog informacionog sistema u oblasti prostornog planiranja i uređenja (GIS-a), u svrhu planiranja, uređenja i zaštite prostora;
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • donošenje podzakonskih propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;
 • vršenje nadzora nad provođenjem propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • vršenje i drugih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

Pomoćnik ministra za prostorno uređenje i građenje: Fahrudin Delić