Javni konkurs za dodjelu sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša

Javni konkurs za dodjelu sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša

Na osnovu Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 03/19) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2019. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada broj: 12/1-23-11386/18 od 10.04.2018. godine, 11.09.2018. godine i 10.07.2019. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša

1. Predmet javnog konkursa
Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava udruženja čija je djelatnost pretežno usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša za dodjelu sredstava, a koje se odnose na slijedeće oblasti:
1) zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda,
2) saniranje deponija i smanjivanje nastajanja otpada,
3) zbrinjavanje i obrada svih vrsta otpada,
4) zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti i
5) uređenje zelenih javnih površina.

2. Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave
Pravo učešća na javnom konkursu, imaju udruženja koja su registrirana u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao i udruženja koja su registrirana u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou, čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša, te koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Kantona.

3. Uslovi koji podnositelji prijave moraju ispunjavati
Projekti udruženja, koji će se uzeti u razmatranje, dostavljaju se na posebnom obrascu i treba da sadrže:
1) naziv i opis projekta,
2) oblast zaštite okoliša na koju se odnosi projekat,
3) ciljeve projekta,
4) vrste aktivnosti koje će se provesti da bi se postigli postavljeni ciljevi,
5) podaci o uključenosti volontera u projekat (ukoliko će biti uključeni volonteri, dostaviti izjavu o uključenosti svih volontera sa svojeručnim potpisom),
6) ukoliko postoji partnerstvo, naziv partnera – druga neprofitna organizacija ili institucija iz javnog sektora sa dokazom o partnerstvu: (sporazum, ugovor i slično sa precizno definiranom vrstom partnerstva i načinom saradnje na projektu),
7) broj realiziranih projekata iz oblasti zaštite okoliša sa dokazom (ugovori, potvrde i sl.),
8) očekivani rezultati,
9) rok realizacije projekta i
10) specifikacija troškova sa visinom sredstava koja se potražuju od Ministarstva (navesti detaljnu specifikaciju).

4. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu
Udruženja su dužna dostaviti slijedeću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova:
1) rješenje o upisu u Registar udruženja kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona ili drugog nadležnog organa u Bosni i Hercegovini ili Federaciji Bosne i Hercegovine, iz kojeg je vidljivo sjedište udruženja na području Kantona i djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša,
2) uvjerenje o poreznoj registraciji,
3) spesimen potpisa iz banke osoba odgovornih za finansije,
4) uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za uposlenike (ukoliko ima uposlenika) i
5) projekt (ovjeren i potpisan od strane podnosioca) na posebnom obrascu.

Udruženje koje nema uposlenih dužno je dostaviti izjavu ovjerenu od nadležnog organa.
Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od 6 mjeseci, računajući od dana objavljivanja javnog konkursa.

5. Osnovni kriteriji odabira
Neće se razmatrati prijave udruženja:
1) čiji projekat se ne odnosi na oblast zaštite okoliša kako je definirano tačkom 1. javnog konkursa,
2) koja su dobila finansijsku pomoć od ovog Ministarstva, ako nisu ispunili obavezu pravdanja dodijeljenih sredstava ili su istu ispunili sa zakašnjenjem od preko jedne godine,
3) koji ne dostave dokumentaciju za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz člana 4. javnog konkursa i koji ne razrade projekat kako je definirano članom 3. javnog konkursa,
4) čiji su projekti, programi ili aktivnosti napravljeni samo u korist članova udruženja i
5) čiji administrativni troškovi (režije, telefonski troškovi, kancelarijski materijal, bankovni troškovi, usluge knjigovodstvenog servisa, najam kancelarije i slično) na projektu prelaze 30% ukupnog budžeta projekta.

6. Vrednovanje projekta
Prijedlog raspodjele sredstava udruženjima daje komisija imenovana od strane ministra, cijeneći pri tome ukupan broj bodova utvrđenih na osnovu slijedećih kriterija:
1) oblast zaštite okoliša (do 30 bodova),
2) rok realizacije projekta (do 20 bodova),
3) uključenje većeg broja volontera (do 10 bodova),
4) partnerski odnos sa drugom neprofitnom organizacijom ili institucijom iz javnog sektora u realiziranju projekta (do 20 bodova) i
5) broj realiziranih projekata iz oblasti zaštite okoliša (do 20 bodova).

7. Opće odredbe
Udruženja imaju pravo na javni konkurs prijaviti najviše jedan projekat. Ukupna vrijednost projekta udruženja za koji se traže sredstva ne smije preći iznos od 5.000 KM. Maksimalan iznos koji se udruženju može odobriti po jednom projektu je 5.000 KM.

Projekti se predaju na adresu:

Tuzlanski kanton
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
Pisarnica Vlade TK (Rudarska 57, 75 000 Tuzla),
(sa naznakom: „ZA JAVNI KONKURS UDRUŽENJIMA – NE OTVARATI”)

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama. Javni konkurs za dodjelu sredstava zajedno sa propisanim obrascem iz tačke 3. javnog konkursa će biti objavljen i na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti zaštite okoliša